แก้วแสงอ่อนพลอยรำไพ, กาญจนสุธรรมสุพรรณ, นวลฉวีแก้ว, and อินทสุวรรณสมภพ. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 171-188. Accessed September 30, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77103.