แสนไชยสุริยาพรนภัส. “การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 159-170. Accessed September 30, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77100.