เพียรพลพรชัย. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 145-158. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77096.