มหาสิงห์ประกาศิต. “รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 129-144. Accessed February 18, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77072.