ยงกสิการณ์นาตยา, พรพิสุทธิมาศสมเกียรติ, and วงศ์วัฒนะเฉลิมชัย. “ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 117-128. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77069.