อินกล่ำฐิติมา. “วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 85-100. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77066.