รัชชุศานติเจิมขวัญ. “ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 67-84. Accessed September 30, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77065.