ดาวเรืองเจริญ, เครือคำชวสรรค์, ศักดิ์คะทัศน์พหล, and รังควัตนคเรค. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 51-66. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77052.