มาลาศรีเครือวัลย์, and ผลงามภัทรธิรา. “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 25-38. Accessed September 19, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77046.