ทุ่นใจสมคิด. “Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11, no. 2 (1): 1-12. Accessed January 26, 2021. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77037.