ศรีธิเลิศ เสรี, ฉันทะ เสถียร, and กรโอชาเลิศ สุนทรี. “ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 129–149. Accessed January 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402.