อาจสุธรรม วิทวัส, พรมจันทร์ ภาณุวัฒน์, วงค์มุด นพรัตน์, เกิดสาย ลือ, ลิ้มสมมุติ กมลสร, and มิ่งฉาย เจษฎา. “การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 91–104. Accessed January 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302.