กองตัน เนาวรัตน์, อุ่นกอง ธิดาวัลย์, บูรณะชาติ สันติ, and กันมา น้ำฝน. “องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 67–89. Accessed January 26, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225.