พรหมน้อย สิริวดี, มิ่งฉาย เจษฎา, มาน้อย สุรพิชญ์, คงเลิศ ณัฐพล, and อภัยกาวี พลากร. “ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces Cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 55–66. Accessed January 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192.