แจขจัด ภาณุวิชญ์, and นิรัญศิลป์ รจพรรณ. “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 35–54. Accessed January 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016.