สุขอึ้ง กฤตวิชญ์, and พนาอดิศัย สุวรรณา. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 19–33. Accessed January 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933.