ตันไชยโรจน์ ศุภเสฏฐ์, ทองเทพ กัญญานัฐ, จิรเสรีอมรกุล กมล, เล่นวารี วันจักรี์, บัวเจริญ เสริมสุข, and อรรถเวชกุล ยิ่งรักษ์. “การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16, no. 1 (June 17, 2021): 1–18. Accessed January 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836.