พุกอินทร์อดุลย์. “การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14, no. 2 (December 24, 2019): 121-133. Accessed April 4, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942.