นนทะโชติภีรวัฒน์. “ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14, no. 2 (December 24, 2019): 59-79. Accessed April 6, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906.