โชติกำจรสุพิชชา, and เพชระบูรณินนิพนธ์. “การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14, no. 2 (December 24, 2019): 39-57. Accessed April 6, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748.