สมเกียรติกุลวริศรา, and เรืองเดชกมล. “การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 13, no. 1 (June 18, 2018): 47-63. Accessed July 14, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/109887.