แหยมคงส., โกธรรมพ., ใจผ่องป., น้อยน้ำใสป., T. Nguyen Ngoc, แหยมคงศ., and เอี่ยมอ่องส. “ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 12, no. 2, Dec. 2017, pp. 15-25, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/93872.