หล้ากาศ เ., เศรษฐพรรค์ ว., และ ลักษณ์ศิริ ไ. “กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 41, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/90492.