สังข์ทอง ม. “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 13, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/89105.