บรรจงเกลี้ยง เ., วัฒนชัย ป., และ ปริชาตปรีชา ร. “การศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดินภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่ง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, น. 465-78, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77149.