เขมอัครเจตต์อ., ศิริพานิชร., and สุนทรสมัยว. “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 433-46, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140.