บุญสูงอ. “การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 417-32, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77136.