พรหมมาส. “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 367-82, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77123.