คมทะวงส. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 349-66, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77122.