สกุลพันธ์ศ., วิกรมประสิทธิส., and อุปพงษ์ก. “รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 303-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77119.