หล่มศรีว., and ภักดีวงศ์ภ. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 287-02, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118.