เพ็งหมื่นราชภ. “บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 271-86, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116.