เรืองรอง ภ., น้อยนคร ส., รัตนเจริญ ภ., ปู่เกตุแก้ว อ., ชาวะหะ ว., และ แสงอ่อน ว. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, น. 259-70, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114.