เรืองรองภ., น้อยนครส., รัตนเจริญภ., ปู่เกตุแก้วอ., ชาวะหะว., and แสงอ่อนว. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 259-70, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114.