บรรลือทรัพย์ภ., and หอวัฒนกุลส. “การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 231-44, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77112.