บุตรชีวันไ., and อุดมจ. “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 215-30, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77110.