ทัพแสงศรีไ. “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 203-14, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109.