แก้วแสงอ่อนพ., กาญจนสุธรรมส., นวลฉวีแ., and อินทสุวรรณส. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 171-88, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77103.