แสนไชยสุริยาพ. “การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 159-70, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77100.