เพียรพลพ. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 145-58, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77096.