มหาสิงห์ป. “รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 129-44, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77072.