ยงกสิการณ์น., พรพิสุทธิมาศส., and วงศ์วัฒนะเ. “ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 117-28, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77069.