ศักดิ์เพชร น., นวลฉวี แ., กาญจนสุธรรม ส., และ พลีรักษ์ ณ. “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, น. 101-16, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067.