ศักดิ์เพชรน., นวลฉวีแ., กาญจนสุธรรมส., and พลีรักษ์ณ. “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 101-16, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067.