อินกล่ำฐ. “วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 85-100, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77066.