รัชชุศานติเ. “ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 67-84, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77065.