ดาวเรืองเ., เครือคำช., ศักดิ์คะทัศน์พ., and รังควัตน. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 51-66, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77052.