มาลาศรีเ., and ผลงามภ. “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 25-38, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77046.