ใจรักษ์ก. “การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Development a Recommendation System for Planning Eco-Tourism Program: A Case Study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Prov”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 13-24, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77038.