ทุ่นใจส. “Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 11, no. 2, 1, pp. 1-12, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77037.